با ثبت موقوفات جدید شمار موقوفات شهرستان خوی به بیش از 700 موقوفه رسید