میزان جرائم فضای مجازی در استان در هفت ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23 درصد افزایش دارد.