نماز جمعه در جای جای استان با شکوه خاصی برگزار شد .