یک باب مدرسه خیرساز روستایی و طرح آسفالت ریزی معابر روستایی با اعتبار هزینه شده بیش از 7 میلیارد ریال در پلدشت به بهره برداری رسید.