زیرساختهای گردشگری در 25 منطقه نمونه گردشگری آذربایجان غربی تکمیل می شود.