110 وقف جدید در نیمه نخست امسال برای نیات مختلف در استان وقف شده است که در مقایسه با سال گذشته 10 درصد افزایش دارد.