امام جمعه موقت ارومیه از مراسم اربعین به عنوان همایش قدرت و نماد دفاع از مظلومان در برابر ظالمان یاد کرد.