صبح امروز 15 راس گوسفند در میان گذر کوه های روستای دورافتاده آرپاچایی بخش تخت سلیمان تکاب گرفتار شدند